Sản phẩm 飼料

ビール残余

Ngày đăng: 12/08/2017

ビール残余

Our standard of beer meal is as following :

- Moisture : 12% max

- Protein : 21 - 25% 

- Fiber : 18% min

- TDN : 65% min

 


Xem sản phẩm khác