Sản phẩm FEED MATERIAL

CORN COB MEAL

Ngày đăng: 09/08/2017

CORN COB MEAL

Our standard quality as following :

- Moisture : 12% max

- Size : 0 - 8mm

- Fiber : 30% min

- Protein : 2% min

- Fat : 1% max

- TDN : 55% min

 


Xem sản phẩm khác